Juridisk information

Registrering och tillstånd

Citroneer AB (559159-1192) är ett svenskt värdepappersbolag registrerat hos Bolagsverket med säte och kontor i Stockholm. Vår verksamhet regleras av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, (2003:862) om finansiell rådgivning, lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2004:4) om finansiell rådgivning till konsumenter.Vår verksamhet är tillståndspliktig och alla medarbetare är utbildade och har den erfarenhet som krävs. För kontroll av registrering och tillstånd, se nedan kontaktuppgifter till Bolagsverket och Finansinspektionen.

Bolagsverket

Adress: 851 81 Sundsvall
Telefon: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40
E-post: [email protected]
Webbplats: www.bolagsverket.se

Finansinspektionen

Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00 Fax: 08-24 13 35
E-post: [email protected]
Webbplats: www.fi.se

GDPR & Integritetspolicy

Citroneer står under lagen om dataskydd och vi är mycket måna om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Du kan läsa mer om detta i vår dataskyddspolicy och cookiepolicy här, som detaljerat förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter.

Klagomålshantering

Har du klagomål eller av någon anledning inte är nöjd med en tjänst vill vi att du hör av dig så snart som möjligt till den medarbetare som du haft kontakt med. Läs mer om vår klagomålshantering genom att klicka på dokumentet till höger. Ni kan också skicka ett email till: complaint[a]citroneer.com.

Tvistlösning

Om du inte är nöjd efter att du klaga skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Vid en tvist finns alltid möjlighet att få denna prövad i allmän domstol.

Sammanfattning av ersättningspolicy

Se vår vår sammanfattning av vår ersättningspolicy genom att klicka på bilden till höger.

Ersättningspolicy

Citroneer har tagit fram en ersättningspolicy som styr de bolagets anställdas ersättningar. Se vår policy genom att klicka på bilden till höger.

Orderhantering

Citroneer är inte anslutet till någon handelsplats och vidarebefordrar därför order i finansiella instrument till institut som därefter utför ordern.  Läs mer om vår Orderhantering policy genom att klicka på bilden till höger.

Hållbarhetspolicy

Denna policy är framtagen för att ge en beskrivning av utgångspunkterna för Citroneers
hantering av hållbarhetsfrågor och principerna gällande ansvarsfulla investeringar inom Bolagets verksamhet för efterlevnad av bestämmelserna i Disclosureförordningen. Se vår Hållbarhetspolicy genom att klicka på bilden till höger.

Strategi för hantering av hållbarhetsfaktorer

Beskrivning av strategier för att identifiera och prioritera de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer. En långsiktig hållbar investering kännetecknas av att ett bolag utvecklar och erbjuder innovativa produkter och tjänster. Bolaget ska också agera för att minimera den negativa påverkan på människor och miljö samt ha god affärsetik och inte bryta mot internationella konventioner.

Bolagets interna kapital- och likviditetsutvärdering

Den interna kapital- och likviditetsutvärderingsprocessen (IKLU) är Citroneers egen redogörelse för och bedömning av sitt kapitalbehov. Redogörelsen ska innehålla bolagets totala behov av kapital som bolaget behöver ha för att täcka riskerna de är eller kan komma att bli exponerade för.

Hållbar förvaltning

Citroneer erbjuder diskretionär portföljförvaltning med fokus på hållbarhet. Inom vår diskretionära portföljförvaltning har portföljförvaltarna befogenheten att fatta investeringsbesluten vilka sedan implementeras i kundportföljerna. I förvaltningsmandatet fastställer kunden och Citroneer den strategi och risk som kundens mandat ska omfatta. Vårt mål är att tillhandahålla hållbarhetsinformation om de diskretionära portföljerna, vilka främjar miljömässig och/eller social hållbarhet, och är därmed klassificerade enligt SFDR som artikel 8 eller artikel 9. 

Riktlinjer för mångfald

Citroneer har mot bakgrund av 3 kap. 4 § FFFS 2017:2 om värdepappersrörelse samt art. 48 i förordning (EU) 2019/2033 beslutat anta följande Mångfaldspolicy.

Bolagets IKLU process

Riktlinjer för IKLU processen förklarar hur bolaget tillämpar IKLU.