Den senaste veckans dominerande ämne i marknaden har onekligen varit Silicon Valley Bank (SVB) och dess kollaps som en följd av deras innehav av United States Treasuries (UST)*. Vi förstår att detta kan leda till visst huvudbry i investerarleden, särskilt som nästan alla våra kunder har en exponering mot amerikanska statsobligationer. Men vi kan lugna våra kunder med att investeringen i UST har gått upp 1,3 procent sedan början av mars och att över en 12 månaders period upp 4,2 procent. Till detta kan tilläggas att alla våra kunder har, eller snarare hade, en ytterst marginell exponering mot Silicon Valley Bank, endast 0,0125% av aktiedelen i portföljen.

I analysen av vad som har hänt så lyfts risken i marknaden för amerikanska statsobligationer fram som boven i dramat. Visst var det så att den utlösande faktorn var att statsobligationerna hade tappat i värde på grund av att räntorna stigit. Men långt ifrån anledningen till kollapsen i SVB.

Skillnad på riskfritt och riskfritt

Statsobligationer från länder som Sverige och USA är att anse som riskfria i den bemärkelsen att de alltid kommer att betala tillbaka sitt nominella värde på förfallodagen, samt ränta på vägen. Ur ett ränteriskperspektiv är de inte riskfria, då värdet varierar med ränteläget. Detta är en viktig funktion för statsobligationerna då de fungerar som en hedge för livförsäkringsbolag, vilkas skulder ökar när räntan sjunker. För SVB var det skillnaden i bokförda värden och marknadsvärden som ledde till dess fall. Denna risk, vilket är ränterisken, hade de enkelt kunnat hedga med hjälp utav ränteswappar. Ett enkelt instrument som hanterar just ränterisk, som är vanligt till och med hos bostadsrättsföreningar. Det var inte risken i de amerikanska statsobligationerna som var problemet med SVB, det var deras avsaknad av riskkontroll. Att ledningen sålde aktier och betalade ut bonusar innan fallissemanget, är ytterligare tecken på en osund företagskultur.

UST hos Citroneer

Som våra kunder vet har vi amerikanska statsobligationer i portföljerna. Vi vet att de har vissa risker, som ränterisk och valutarisk. För oss är det just det som gör dem intressanta och de har varit en bidragande orsak till att våra kunders portföljer klarat sig mycket bättre än våra konkurrenters under det senaste året.

SVB hos Citroneer

Lite mer i skymundan är våra kunders exponering mot Silicon Valley Bank. Det beror inte på att vi försöker dölja den utan för att vi investerar i ungefär tre tusen aktier i vår aktieexponering. Per den sista februari hade våra kunder en exponering mot SVB på ungefär 0,0125% av de totala aktieinvesteringarna, så påverkan på portföljerna i sin helhet är ytterst begränsad.

Bolag och riskpremier

Citroneers investeringsfilosofi bygger på att kombinera riskpremier till portföljer som har en så hög avkastning och låg risk som möjligt. Det innebär att vi inkluderar tillgångar som går upp när annat går ner men framför allt att vi minimerar den bolagsspecifika risken. För oss är det bättre att vara ha lite rätt hela tiden än mycket fel vid ett tillfälle.

*UST står för ”United Stated Treasuries” och är obligationer utgivna av den amerikanska staten denominerade i USD. Det totala värdet på marknaden är cirka 25 tusen miljarder USD och det är en världens absolut mest likvida marknader. Omsättningen i februari var mer än fem gånger värdet på den svenska statskuldsmarkanden.