Du känner igen situationen: Den där fina, ovanliga bilen som du ska sälja till ett rimligt marknadspris, men just vid det tillfället finns ingen köpare. Spekulanterna är få och de som dyker upp är bara villiga att köpa till en rejäl rabatt jämfört med bilens verkliga värde.  Nu hjälper duktiga studenter oss att förstå hur stor risken för skambud i finansmarknaden är.

Risken att inte kunna sälja en tillgång till det pris som den värderas till för att marknaden helt enkelt inte klarar av att hantera säljtrycket kallas ”likviditetsrisk” och kompensationen för att stå ut med den egenheten kallas ”likviditetspremie”. Premien är en av förklaringarna till att småbolagsaktier har en högre förväntad avkastning än aktiemarknaden i stort. Det är också det som gjorde att delar av den svenska marknaden för företagsobligationer stängde när viruspaniken var som värst under våren 2020. Likviditetspremien är olika stor för olika tillgångsslag men framför allt varierar den över tid.

Likviditetspremien är precis som aktieriskpremien eller kreditriskpremien en riskpremie som har en förväntad positiv avkastning och därför något som ingår i alla Citroneers rekommendationer. Att mäta denna likviditetspremie kan vara svårt eftersom den inte är en tillgångsklass i sig, utan en mer eller mindre framträdande del av andra tillgångsklasser, där nämnda småbolagsaktier, Private Equity och high yieldobligationer är typiska exempel.

Citroneer Academy

För att bättre förstå hur likviditetsriken fungerar inom företagsobligationer har vi tagit hjälp av masterstudenterna Erik Ottosson och Adam Löfquist som under våren 2021 tagit examen vid Lunds universitet. I deras examensarbete undersökte de hur likviditetspremien beter sig i den amerikanska marknaden för företagsobligationer. Att hjälpa studenter med sina examensarbeten och i utbyte få ta del av deras arbete kallar vi Citroneer Academy.

De visar att det finns ett tydligt samband mellan likviditeten i obligationerna och avkastningen från att investera i dem. Marknaden vill ha en högre avkastning för att vilja investera i de mer illikvida obligationerna. Helt i linje med resonemanget ovan om positiv förväntad avkastning. Vidare visar de att likviditetspremien varierar med marknaden och att den är procyklisk. Den förstärker alltså marknadens rörelser och då särskilt under tider av förhöjd stress.

Förstå vad du investerar i

Att investera i likviditetspremien är en bra idé på sikt och det hjälper till att förklara varför vissa tillgångsslag har en högre förväntad avkastning än andra. Det är viktigt att förstå hur stor den är och vilken extra avkastning den ger. Exempelvis måste en investerare som står inför valet att investera i företagsobligationer i svenska kronor eller i amerikanska dollar kunna beräkna hur mycket högre den förväntade avkastningen är hos företagsobligationerna i svenska kronor, eftersom de har mycket sämre likviditet. Går det inte att beräkna kan det vara klokt att avstå.

En annan viktig aspekt för investeraren är att inte ladda på med allt för mycket tillgångsslag med likviditetsrisk. När likviditeten försämras i samband med markandsfall, kommer de mindre likvida tillgångarna att falla mer än de likvida. Det luriga är att likviditetsrisken accelererar med marknadsfallet, så det som under normala marknader kan ses som lägre risk plötsligt förvandlas till hög risk när marknadsoron är som störst. Erik och Adam visar i sin uppsats att även mindre marknadsoro leder till betydande försämring av likviditeten. Viruspaniken visade att illikvida marknader kan stänga helt när oron tilltar rejält och investerare får vackert vänta med att handla tills marknaden lugnat sig igen.

Eftersom likviditetsrisken knappt syns under normal marknadsutveckling och nästan försvinner helt i haussemarknader ser många tillgångsslag med betydande likviditetsrisk aptitliga ut ur ett historiskt perspektiv. Standardmåttet för risk underskattar nämligen likviditetsrisken vilket kan verka förvirrande för investeraren. Allt eftersom räntorna har sjunkit har företagsobligationer ersatt statsobligationer för att bibehålla kupongräntan. Inte nog med att kreditrisken i portföljen ökar, likviditetsrisken ökar också markant eftersom statsobligationer är det mest likvida som finns att investera i. Asymmetrin i avkastningen ökar också, med onödigt stora fall i baissemarknader.

Den positiva förväntade avkastningen från likviditetspremien kan bidra till en högre riskjusterad avkastning i alla portföljer så länge den kombineras med mera likvida tillgångsslag. Se till att njuta den med måtta och läs mer på länken nedan!

Erik Nordenskjöld
Investeringsansvarig Citroneer Wealth Advisors

Om Citroneer Academy

Citroneers modell för finansiell rådgivning är baserad på forskning eftersom det ger bäst resultat för investeraren på lång sikt. Att följa med i utvecklingen av det akademiska studiet av finansmarknaden och bidra till att forskningen blir bättre är därför viktigt för oss.

Citroneer Academy är vårt sätt att stödja universitetsvärlden och forskningen. Vi erbjuder studenter extra handledning i arbetet med sina examensarbeten. Handledningen utgå ifrån våra erfarenheter från finansmarknaden och investeringar i praktiken. Målet är att förbättra studenternas möjligheter att få en bra start på karriären efter examen. För Citroneer innebär det också en möjlighet att följa med i vad som händer på forskningsfronten samt att vi får knyta kontakt med potentiella framtida kollegor.

Länk till Erik och Adams uppsats: Illiquidity and Its Threats – A Study of the U.S. Corporate Bond Market