”Äntligen stod inflationen i predikstolen!, eller kanske snarare så har inflationsspöket intagit makroanalytikernas agendorEftersom inflationen (i viss mån) lyst med sin frånvaro sedan inflationsmålet infördes för 25 år sedan så är det kanske inte så konstigt att ekonomerna vädrar morgonluft. Bankerna manar till bindning av bostadsräntorna, Riksbankens ledamöter manar till lugn. Vem har rätt och vad ska investeraren göra? 
Att inflationen stigit under det senaste året har knappast undgått någon. Mycket kan såklart härledas till att världens ekonomier stannade av under coronavåren 2020 för att sedan med besked ta fart igen under 2021. Men det är inte bara inflationstakten det senaste året som stigit. Citroneers framåtblickande prognos för årlig inflation de närmaste tio åren har också stadigt ökat sedan botten i Juni 2020.

Graf 1: Utvecklingen  av Citroneers inflationsprognos December 2018 till September 

Paradigmskifte i sikte? 

Vår långsiktiga inflationsprognos ligger visserligen på blygsamma 2,2 procent. Betydligt lägre än den senaste chocksiffran från USA. Inflationen det senaste året steg i Oktober till 6,2 procent! Så hög har inte inflationen varit sedan November 1990 då Vanilla Ice toppade listorna med ”Ice Ice Baby”!!! Jämfört med de tiderna är Citroneers prognos en västanfläkt, men den ligger trots allt högre än den nivå Riksbanken satt som mål. Vi blir alltså inte överraskade om inflationen ligger något över målet även på lite längre sikt. Centralbankerna avvisar inflationsstatistiken som övergående och tycks inte vara speciellt oroade. När verkligheten ter sig annorlunda och inflationen inte ser ut att gå över utan snarare fortsätta öka blir det svårt för investeraren att veta hur hen ska agera.  

Dubbla effekter 

För investeraren påverkar inflationen portföljen på två sätt. Det första, mest uppenbara och viktigaste är att inflationen urholkar värdet på förmögenheten. Den bästa medicinen mot detta är avkastning. Stiger inflationen måste avkastningen öka för att förmögenheten ska bestå. Att beräkna den förväntade avkastningen för portföljen och förstå hur den kan ökas är därför av största vikt för alla förmögenhetsförvaltare. Särskilt i inflationstider. 

Den andra effekten, som får störst uppmärksamhet, är hur inflationen påverkar olika tillgångsslag. Enligt skolboken ska stigande inflation leda till stigande räntor och stigande räntor leda till fallande priser. Kedjeeffekten blir fallande avkastning på obligationer. Den stigande inflationen tillsammans med en stark ekonomisk återhämtning efter coronavåren 2020 har gjort att räntorna stigit runt om i världen. Citroneers prognoser för avkastningen på olika former av ränterelaterade tillgångsslag har därmed succesivt ökat.  

Graf 2: Citroneers avkastningsprognoser för Svenska Statsobligationer (SGB), Amerikanska Statsobligationer (UST), Japanska Statsobligationer (JGB), samt likviditet i svenska kronor. 

Avkastningsprognosen är fortsatt långt under inflationsprognosen så riskfria placeringar innebär en ”garanterad” urholkning av förgenheten. Det betyder inte att investeraren ska slänga ut obligationerna med badvattnet. Tvärt om. Stigande räntor gör att obligationerna efterhand blir ett bättre komplement till aktier eftersom de bidrar med avkastning (om än lite) och kan balansera risken i aktiemarknaden bättre, inte bara med riskreduktion. 
Inflationsskuld 

Centralbankirer har sedan inflationsmålet infördes sagt att de kommer att höja räntan eftersom inflationen kommer att stiga. Med en dåres envishet har de hävdat att de kommer att nå inflationsmålet eftersom det är deras jobb att nå inflationsmålet. Inflationsmålet kan tyckas vara något tämligen abstrakt, men det är centralbankernas fasta övertygelse att det är det bästa för ekonomin om vi har viss inflation. Detta eftersom det gör att investeringsviljan ökar och att vi får en automatisk amortering av skulder.   

Graf 3: Riksbankens oförmåga att leverera inflation har skapat en inflationsskuld som skulle ta lång tid att betala av även med inflationsnivåer på tre eller fyra procent. (Källa SCB) 

När Riksbanken (i stor sett) missat inflationsmålet hela tiden sedan det infördes 1995 så har de positiva effekterna av inflationen i viss mån också uteblivit. Man skulle kunna prata om en ”inflationsskuld” som Riksbanken har till den svenska ekonomin. 
En av effekterna av denna skuld är att de svenska hushållens skulder, genom för låga räntor och för låg inflation, har stigit till rekordnivåer, både i absoluta termer och i relation till den disponibla inkomsten, och därmed har hushållen blivit mycket känsligare för höjningar av räntan. Nästan precis dubbelt så känsliga. Det betyder att Riksbanken inte behöver höja räntan som man tidigare gjort om man vill kyla av ekonomin. 

Graf 4Hushållens känslighet för räntehöjningar har ökat i takt med att skulderna har ökat. Det krävs sålunda färre räntehöjningar för att kyla av ekonomin. (Källa SCB) 

Det är inte givet att det är det första Riksbanken gör. OM det nu blir så att inflationen inte är övergående så kanske det är dags att betala av lite av inflationsskulden. Med en inflation på 3 procent skulle det ta 20 år att nå den KPI-nivå som sattes upp med inflationsmålet om 2 procent. Vi skulle till och med kunna ha 4 procents inflation i tio år och ändå pricka inflationsmålet från 1995! 

En högre inflation skulle vara ett mycket effektivare sätt minska hushållens skulder än bankerna amorteringskrav. Det är inte troligt att Riksbanken skulle låta inflationen nå så höga nivåer som 4 procent. De har ju sin trovärdighet att tänka på. Men att de skulle börja höja räntan ”like it’s 1999” är inte heller speciellt troligt. Den svenska ekonomin har förändrats allt för mycket för att det ska fungera. 

Slutsats 

För investeraren som inte vill att förmögenheten ska urholkas av stigande inflation gör bäst i att justera den förväntade avkastningen i portföljen. Rimligtvis med mer aktier som har en god förmåga att kompensera för stigande inflation. Att försöka att taktiskt tima räntemarknaden kommer att föra med sig onödigt risktagande, sannolikt med ett antal besvikelser som följd. 

Erik Nordenskjöld
Investeringsansvarig Citroneer Wealth Advisors